THIS PAGE WAS WRITTEN IN ALL 11 OFFICIAL SOUTH AFRICAN LANGUAGES.
Choose a language.

Pendoring proudly celebrates creative excellence in all indigenous South African languages.

Ngokuziphakamisa igidinga ubukghwari bokusungula ngeenlimu zoke zesintu zeSewula Afrika.

E tšeela godimo kudu tšwelopele e botse ya maleme ka moka a setlogo a Afrika Borwa.

E keteka ka motlotlo boqapi bo babatsehang ka dipuo tsohle tsa boholoholo tsa Afrika Borwa.

Ngekutigcabha igubha imphumelelo leyentiwe ekutfutfukiseni tonkhe tilwimi temdzabu taseNingizimu Afrika.

Yi tlangela vuswikoti byo endla swilo hi tindzimi hinkwato ta Afrika Dzonga.

Pendoring vier met trots, skeppende uitmuntendheid in al Suid-Afrika se inheemse tale.

E ipelafatsa go keteka togamaano e e maatlametlo ya dipuo tsotlhe tsa Maafrika Borwa.

I pembelela vhukoni hayo kha zwa vhutsila nga nyambo dzapo dzoṱhe dza Afrika Tshipembe.

Inelunda ngokubhiyozela ubugcisa obusemagqabini kuzo zonke iimveli zolwimi lwaseMzantsi Afrika.

Ngeqholo igubha ubuchule bokusungula ngazo zonke izilimi zomdabu zaseNingizimu Afrika.

HIERDIE BLAD IS IN AL 11 AMPTELIKE LANDSTALE GESKRYF.
Kies 'n taal.

Al praat ek en jy nie dieselfde taal nie, wil ons dieselfde dinge hê. Ek is iemand se seun of dogter. Ek het ’n ma en pa. En al het ons nog nooit ontmoet nie, is ek jou broer of suster. Ek wil saam met jou werk om hierdie land wonderlik te maak. Ek belowe jou – ons moedertale verskil dalk, maar ons het dieselfde hart. Taal kán ons bymekaarbring in plaas van vervreem. Skryf voor of op 1 Augustus in en vier die beste kommunikasie in Afrikaans, Ndebele, Pedi, Sotho, Swazi, Tsonga, Tswana, Venda, Xhosa en Zoeloe saam met ons.

Though you and I might speak different languages, we both want and need the same things. I am someone’s son or daughter. I have a mother and a father. And though we’ve never met, I am your brother or sister. I want to work with you, to make this country great. I promise you, though our tongues might be different, we have the same heart. Language should bring us together, not drive us apart. Enter by 1 August and celebrate the best in Afrikaans, Ndebele, Pedi, Sotho, Swazi, Tsonga, Tswana, Venda, Xhosa and Zulu communication with us.

Nakuba mina nawe sikhuluma izilimi ezahlukene, sobabili sinezimfuno nezidingo ezifanayo. Ngiyidodana noma indodakazi yomunye umuntu. Nginobaba nomama. Noma singakaze sazane, ngingubhuti wakho noma usisi. Ngifuna ukusebenzisana, nawe, ukwenza lelizwe liphumelele. Ngiyakwethembisa, nakuba sikhuluma izilimi ezahlukene, kodwa sinezinhliziyo ezifanayo. Ulimi kufanele lusenze sibumbane, lungasehlukanisi. Ngenela ngaphambi komhlaka 1 ku August sihalalisele ikhono lokuxhumana nge-Afrikaans, isiNdebele, isiPedi, isiSotho, isiSwati, isiTsonga, isiTswana, isiVenda, isiXhosa kanye nesiZulu.

Kungenzeka ukuthi mina nawe sikhuluma amalimi ahlukileko, kodwana sifuna be sitlhoga okufanako. Ngindodana namkha umtazana womuntu. Nginomma nobaba. Nanyana singakhange khe sihlangane, ngimfowenu namkha udadwenu, ngifuna ukusebenzisana, nawe, ukwenza inarha le ibe phambili. Ngiyakuthembisa, nanyana amalimi wethu angafani, sinehliziyo efanako. Ilimi kufuze lisenze sibumbane, lingasihlukanisi. Ngenela ngaphambi kwangezi 1 August sigidinge ikgono lokuthindana nge-Afrikaans, ngesiNdebele, ngesiPedi, ngesiSotho, ngesiSwazi, ngesiTsonga, ngesiTswana, ngesiVenda, ngesiXhosa nangesiZulu.

Le ge nna le wena re ka bolela dipolelo tša go fapana, dilo tšeo re di nyakago gape re di hlokago di a swana. Ke morwa goba morwedi wa mongwe. Ke na le mma le papa. ‘Mme le ge re sa tsebane le go tsebana, ke morwa’rrago goba kgaitšedi’ago. Ke rata ge re ka šoma, mmogo, go dira gore naga ye e tšwe pele. Ke ya go tshephiša, le ge maleme a rena a ka fapana, dipelo tša rona di a swana. Polelo e swanetše go tliša poelano go rena, e sego go re kgaogantšha. Tsenela pele ga di 1 tša August o keteke le rena bokgoni ba dikgokaganyo ka Se-Afrikaans, Sepedi, Sesotho, Seswati, Setebele, Sethosa, Setsonga, Setswana, Sevenda le Sezulu.

Le hojane nna le wena re bua dipuo tse fapaneng, re hloka le ho batla dintho tse tshwanang. Ke mora kapa moradi wa motho. Ke na le mme le ntate. Mme le hojane re so ka re teana, ke moena kapa kgaitsedi ya hao. Ke batla ho sebetsa, le wena, ho etsa naha ena e babatsehe. Kea o tshepisa, le hojane maleme a rona a fapane, pelo yona e a tshwana. Puo e lokela ho re bopa ngatana, eseng ho re arohanya. Kenela pele ka la 1 August re ketekele bokgoni ba ho hokahana ka Afrikaans, Sendebele, Sepedi, Sesotho, Seswati, Setsonga, Setswana, Sevenda, Sexhosa le Sezulu.

Le fa nna le wena re ka bua puo tse di farologaneng, ka bobedi re batla le go tlhoka dilo tse di tshwanang. Ke morwa kgotsa morwadi wa mongwe. Ke nale mme le rre. Le fa re ise re kopane, ke abuti kgotsa ausi wa gago. Ke batla go dira, le wena, go dira naga eno gore e nne e e tumeleng. Ke a go solofetsa, le fa puo tsa rona di farologane, re na le pelo e le nngwe. Puo e tshwanetse go re kopanya, eseng go re kgaoganya. Tsenela pele ga 1 August mme re keteke dikakanyo tse di gaisang tsa tlhaeletsano ka se-Afrikaans, Sendebele, Sepedi, Sesotho, Seswazi, Setsonga, Setswana, Sevenda, Sexhosa le SeZulu.

Nanobe mine nawe sikhuluma tilwimi letihlukene, sobabili sinetifiso netidzingo letifanako. Nami ngiyindvodzana noma indvodzakati yalotsite. Ngina make nababe. Nanobe singakaze sihlangane, ngingumnakenu noma dzadze wenu. Ngifuna kusebenta, nawe, kundlondlobalisa lelive. Ngiyakutsembisa, nanobe tilwimi tetfu tingehluka, sinenhlitiyo lefanako. Tilwimi kumele tisihlanganise, tingasihlukanisi. Ngenela kungakashayi mhlaka 1 August sijabulele emakhono laphuma embili ekuchumana nge-Afrikaans, siNdebele, siPedi, siSotho, siSwazi, siTsonga, siTswana, siVenda, siXhosa nangesiZulu.

Naho hu uri nne na vhone ri nga vha ri tshi amba nyambo dzo fhambanaho, rothe ri tama na u toda zwithu zwi fanaho. Ndi nwana wa mutukana kana wa musidzana wa munwe muthu. Ndi na mme na khotsi. Naho hu uri a ri athu vhuya ra tangana, ndi mukomana kana khaladzi anu. Ndi khou toda u shuma, na vhone, uri ri ite helino shango livhe la mathakheni. Ndi khou vha fhulufhedzisa, naho nyambo dzashu dzi nga vha dzi sa fani, ri na mbilu nthihi. Luambo lu tea u ri tanganya, husini u ri fhandekanya. Kha vha dzhenele hu sa athu u swika dzi 1 dza August vha pembelele vhutope ha maano a vhudavhidzani nga luambo lwa Afrikaans,Tshindebele, Tshipedi, Tshisuthu, Tshiswati, Tshitsonga, Tshitswana, Tshivenda, Tshixhosa na ngaTshizulu.

Hambi leswi mina na wena hi nga vaka hi vulavula tindzimi ta ku hambana, hi vumbirhi hi lava swilo swo fana. Ndzi n’wana wa jaha kumbe wa nhwana wa munhu un’wana. Ndzi na mhani naswona ndzi na bava. Naswona hambi leswi hi nga si tshamaka hi hlangana, ndzi buti kumbe sesi wa wena. Ndzi lava ku tirha, na wena, leswaku hi ta endla leswaku tiko leri ri va lerinene. Ndza ku tshembisa, hambi leswi marimi ya hina ya nga vaka ya hambana, hi na mbilu yo fana. Ririmi ri fanele ku hi hlanganisa, ku nga ri ku hi hambanyisa. Nghenela ku nga sifika ti 1 ta August kutani u tlangela vuhlanganisi byo antswa na hina hi Afrikaans, Isindebele, Isixhosa, Isizulu, Sepedi, Sesotho, Setswana, Siswati, Tshivenda na Xitsonga.

Noxa mna nawe sithetha iilwimi ezahlukeneyo, sobabini izinto esizifunayo nesizinqwenelayo ziyafana. Ndingunyana okanye intombi yomntu othile. Ndinomama notata. Noxa singazange sakhe sabonana, ndingumnakwenu okanye udade wenu. Ndifuna ukusebenzisana, nawe, ukwenza eli lizwe libeluyolo. Ndiyakuthembisa, noxa iilwimi zethu zingafani, sinentliziyo efanayo. Ulwimi kufuneka lusimanye, lungasohlukanisi. Ngenela phambi kwe-1 ku August ubhiyozele uyolo lonxibelelwano nathi nge Afrikaans, isiNdebele, sePedi, seSotho, siSwazi, xiTsonga, seTswana, tshiVenda, isiXhosa nesi Zulu.